روستای تاریخی میمند در فاصله 36 کیلومتری شهربابک

1 – داروخانه روزانه دکتر مجیدی – بلوار15 خرداد – روبروی بانک کشاورزی- تلفن 03434112082 و 03434114848

2- داروخانه شبانه روزی دکتر منگلی – میدان امام علی – تلفن : 03434120671

3- داروخانه روزانه دکتر زین الدینی – بیمارستان ولیعصر – تلفن : 03434122909

4- داروخانه روزانه عطاالهی – بلوار جهاد – جنب درمانگاه دکتر کافی – تلفن : 03434131224

5- داروخانه عصر دکتر بخشایی – خیابان ولیعصر – روبروی بانک رفاه – تلفن : 03434113770

6- داروخانه روزانه دکتر سکینه داداللهی – میدان امام خمینی – تلفن : 03434110044

7- داروخانه روزانه فاتحی – خیابان امام خمینی – تلفن : 03434112081

8- داروخانه روزانه دادالهی – خیابان بهار – روبروی بانک صادرات – تلفن : 03434119910

9- داروخانه روزانه دکتر نیک خو – خورسند – تلفن : 34143142

10- داروخانه روزانه دکتر زین الدینی – خاتون آباد- تلفن : 34140814